Regulamin programu lojalnościowego

Program lojalnościowy – zbieraj punkty i wymieniaj na ekstra nagrody. Z myślą o naszych stałych Klientach przygotowaliśmy Program Lojalnościowy. Będąc naszym zarejestrowanym Klientem za aktywność oraz za zakupy możesz otrzymywać punkty, które następnie możesz wymieniać na atrakcyjne nagrody. Dostępny katalog nagród możesz sprawdzić tutaj.

To bardzo proste: Zarejestruj się i zbieraj punkty,

Zgarniaj punkty:

  • Za każde wydane 4 zł otrzymujesz 1 punkt.

  • Zapisz się do Newslettera a jednorazowo otrzymasz 200 punktów.

  • Za każdą opinię o zakupionym produkcie otrzymasz 10 punktów.

  • Przy zamówieniu wybierz swój prezent i dodaj do koszyka z pozostałymi produktami.

Regulamin Programu Lojalnościowego

1. Organizatorem Programu Lojalnościowego jest KGKP  Sp. z o.o. ul. Tęczowa 8, 60-185 Skórzewo, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0001001629, NIP 7773397345, REGON 523645249, o kapitale zakładowym 294 000,00 zł

2. Udział w programie mogą wziąć wszyscy zarejestrowani Klienci sklepu internetowego wetkarma.pl. Zarejestrowany Klient to taki, który założył i posiada konto Klienta w sklepie internetowym wetkarma.pl

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Organizatorem Programu Lojalnościowego jest KGKP  Sp. z o.o. ul. Tęczowa 8, 60-185 Skórzewo, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0001001629, NIP 7773397345, REGON 523645249, o kapitale zakładowym 294 000,00 zł i adres do doręczeń: ul. Mrzeżyńska 12, 60-446 Poznań, adres poczty elektronicznej: sklep@wetkarma.pl , numer telefonu: 61 670 88 22.

1.2. Niniejszy Program Lojalnościowy skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i innych podmiotów zawierających Umowy Sprzedaży Produktów z Organizatorem.

1.3. Program Lojalnościowy organizowany jest w sklepie internetowym Organizatora dostępnym pod adresem www.wetkarma.pl

2. DEFINICJE

2.1. Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

2.1.1. KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – która zamierza uczestniczyć lub uczestniczy w Programie Lojalnościowym.

2.1.2. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

2.1.3. ORGANIZATOR, SPRZEDAWCA – KGKP  Sp. z o.o. ul. Tęczowa 8, 60-185 Skórzewo, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0001001629, NIP 7773397345, REGON 523645249, o kapitale zakładowym 294 000,00 zł i adres do doręczeń: ul. Mrzeżyńska 12, 60-446 Poznań, adres poczty elektronicznej: sklep@wetkarma.pl , numer telefonu: 61 670 88 22.

2.1.4. PRODUKT – rzecz lub usługa będąca przedmiotem umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

2.1.5. PROGRAM LOJALNOŚCIOWY – program lojalnościowy dla Klientów organizowany przez Organizatora zgodnie z niniejszym Regulaminem.

2.1.6. PUNKTY – punkty przyznawane Klientowi biorącemu udział w Programie Lojalnościowym i umożliwiające otrzymanie nagrody na warunkach niniejszego Regulaminu. Punkty przyznawane są tytułem zawieranych umów sprzedaży Produktów na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie.

2.1.7. NAGRODY – określone w Sklepie Internetowym pod adresem https://wetkarma.pl/product-category/program-lojalnosciowy/ towary, które Klient nabywa za określoną ilość Punktów zgromadzonych na koncie. Wszystkie Nagrody są̨ dostępne do wyczerpania ich zapasów.

2.1.8. REGULAMIN – niniejszy regulamin Programu Lojalnościowego.

2.1.9. SKLEP INTERNETOWY – sklep internetowy Organizatora dostępny pod adresem internetowym www.wetkarma.pl , w którym organizowany jest niniejszy Program Lojalnościowy.

3. WARUNKI UCZESTNICTWA W PROGRAMIE LOJALNOŚCIOWYM

3.1. Uczestnikiem Programu Lojalnościowego może być Klient. Udział w Programie Lojalnościowym jest dobrowolny.

3.1.1. Klient może przystąpić do Programu Lojalnościowego wyrażając chęć przystąpienia do Programu Lojalnościowego podczas zakładania konta Klienta w Sklepie Internetowym.

3.2. Klient uczestniczący w Programie Lojalnościowym obowiązany jest do podawania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Klient obowiązany jest, w razie zmiany podanych danych, do ich aktualizacji w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@wetkarma.pl lub też pisemnie na adres: ul. Mrzeżyńska 12, 60-446 Poznań.

4. WARUNKI PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

4.1. Program Lojalnościowy obowiązuje przez czas nieokreślony.

4.2. Klientowi biorącemu udział w Programie Lojalnościowym przyznawane są Punkty tytułem zawieranych przez niego umów sprzedaży Produktów w Sklepie Internetowym, z zastrzeżeniem, że dotyczy to tylko umów sprzedaży zawieranych za pomocą formularza zamówienia dostępnego w Sklepie Internetowym i nie obejmuje tym samym umów zawieranych za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. Punkty przyznawane są automatycznie po złożeniu i opłaceniu zamówienia, w przypadku zamówień wysyłanych z płatnością przy odbiorze, w momencie odebrania i zapłacenia za zmówienie kurierowi.

4.3. Punkty przyznawane są Klientowi zgodnie z następującym przelicznikiem:

4 złote wartości umowy sprzedaży Produktu = 1 Punkt

Do wartości umowy sprzedaży nie wlicza się kosztów dostawy Produktu. Do wartości dotychczas zawartych przez Klienta umów sprzedaży z Organizatorem nie uwzględnia się wartości umów sprzedaży, od których Klient następnie odstąpił.

4.4. Organizator zastrzega sobie możliwość wyłączenia przyznawania punktów za zakup niektórych Produktów, o czym poinformuje w opisie każdego takiego Produktu.

4.5. Poza zawieraniem umów sprzedaży Produktów w Sklepie Internetowym Klient ma również możliwość uzyskania dodatkowych Punktów w Programie Lojalnościowym poprzez udział w odrębnych akcjach promocyjnych prowadzonych przez Organizatora – na warunkach wskazanych w danej akcji.

4.6. Po zawarciu umowy sprzedaży Produktu lub uzyskaniu Punktów w inny dopuszczalny sposób Organizator odnotowuje zwiększenie ilości Punktów przypisanych do danego Klienta w jego koncie Klienta w Sklepie Internetowym. Poza możliwością samodzielnego sprawdzenia ilości posiadanych Punktów ramach konta Klienta, Klient jest uprawniony także w każdej chwili uzyskać od Organizatora informację o ilości posiadanych Punktów – w tym celu Klient może kontaktować się z Organizatorem w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@wetkarma.pl lub też pisemnie na adres: ul. Mrzeżyńska 12, 60-446 Poznań.

5. WYMIANA PUNKTÓW NA NAGRODY

5.1. Zgromadzone punkty na koncie Klient może wymienić na Nagrody. Każda Nagroda dostępna w Programie Lojalnościowym ma określoną wartość podaną w punktach. Katalog Nagród można sprawdzić w kategorii PROGRAM LOJALNOŚCIOWY.

5.2. Wymiana Punktów na Nagrody – podczas składania zamówienia, Klient może wykorzystać Punkty i wymienić je na Nagrody, w tym celu należy wybrać Nagrodę i dodać ją do koszyka. Istnieje możliwość odebrania Nagrody bez konieczności zakupów, wówczas Klient ponosi koszty wysyłki wybranej Nagrody.

5.3. Katalog Nagród może ulec zmianom stosownie do potrzeb i możliwości organizatora, jak również dostępności Nagród.

5.4. Organizator zastrzega sobie prawo do zastąpienia zamówionej Nagrody inną podobną lub wycofania poszczególnych Nagród z katalogu, co spowoduje unieważnienie złożonego zamówienia.

6. DANE OSOBOWE

6.1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Organizator. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w niniejszym punkcie Regulaminu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych osobowych niezbędnych do skorzystania z Programu Lojalnościowego skutkuje odmową udziału w nim.

6.2. Celem zbierania danych osobowych Klienta przez Administratora jest realizacja Programu Lojalnościowego.

6.3. Podstawą przetwarzania danych osobowych Klienta jest konieczność realizacji umowy, której Klient jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem.

6.4. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

6.5. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można przesłać stosowną wiadomość pocztą elektroniczną na adres: sklep@wetkarma.pl albo pisemnie na adres Administratora: ul. Mrzeżyńska 12, 60-446 Poznań.

7. WARUNKI REZYGNACJI I WYPOWIEDZENIA PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

7.1. Klient może w każdej chwili i bez podania przyczyny zrezygnować z uczestnictwa w Programie Lojalnościowym poprzez przesłanie stosownego oświadczenia do Organizatora na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@wetkarma.pl albo pisemnie na adres Administratora: ul. ul. Mrzeżyńska 12, 60-446 Poznań. Rezygnacja następuje ze skutkiem natychmiastowym.

8. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

8.1. Reklamacje związane z Programem Lojalnościowym Klient może składać na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@wetkarma.pl albo pisemnie na adres Administratora: ul. Mrzeżyńska 12, 60-446 Poznań.

8.2. Zaleca się podanie w opisie reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Organizatora. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

8.3. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Organizatora następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji.

9.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1. Prawem właściwym dla Programu lojalnościowego jest prawo polskie i język polski.

9.2. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Zmieniony regulamin wiąże Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział uczestnictwa w Programie Lojalnościowym w terminie 14 dni od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek opłat Klient będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy. Zmiana Regulaminu nie ma wpływu na już zawarte umowy sprzedaży, przyznane Punktu oraz Nagrody.

9.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.